Posted by: heddz | February 2, 2010

Majoritetsbefolkning vs minoritetsbefolkning

I denne teksten skal eg skriva om media sin rolle med omsyn til  majoritet- og minoritetsbefolkning i det fleirkulturelle samfunnet. Når eg søker på majoritet i wikipedia kjem det opp at det er fleirtalet i eit samfunn, medan når eg søker på minoritet kjem det opp at dette er mindre enn 50% av befolkninga i eit samfunn. Ofte vert ulike grupper innan minoritetsgruppa kalla urbefolkning. Det er dette eg skal fokusera mest på.

Urbefolkning er eit døme på ei minoritetsbefolkning. Sjølvsagt finnest det alltid unntak, men for det hovudsak er det ofte dei som er minoritets gruppa. ”Urbefolkning kan defineres som en politisk ikkje-dominerende opprinnelig befolkningsgruppe i et område” (Asbjørnsen m.fl. 2007,  s.113). I og med at dei er i mindretal, er det vanskelegare for dei å fremja saker. ”Alle er preget av å være minoritetsgrupper i befolkningen, og majoriteten, representert av staten, har stor råderett over deres livsbetingelser, økonomisk, politisk og kulturelt” (Asbjørnsen m.fl. 2007, s 114). 

”Eigne urbefolkningsmedier er av stor betydning både for å ta opp saker som angår urinnbyggere spesielt, for å vedlikeholde språk og kultur, og som kanal for interesser og kampsaker. Mediene er viktige for å fremme økt selvbestemmelse og urbefolknings ytringsfrihet” (Asbjørnsen m.fl. 2007, s 114).

Ofte har dei ulike folkegruppene ulike meiningar og ulike syn på korleis samfunnet kan bli betre, korleis det burde bli styrd og andre forskjellige saker som eksisterer innanfor samfunnet. Derfor kan media vera med på å fremje minoritetsbefolkninga sin meining.

Det at media eksisterer, gjer det lettare for alle å bli høyrd. I 1873 vart den første samiske avisa starta. ”Det var en milepæl og et stort løft for samisk journalistikk da det ble etablert en egen samisk journalistutdanning i 2000 ved den samiske høgskolen i Guovdageaidnu” (Asbjørnsen m.fl. 2007, s 114).  I det store og det heile har media noko å seie for både majoritets- og minoritetsbefolkningane. Som tidlegare nemnd i teksten, er til dømes aviser eit godt hjelpemiddel for å fremja saka di og få andre til å sjå på den med eit nytt perspektiv.

Litteraturliste:

Asbjørnsen, Dag m.fl: Mediemøte2, Aschehoug 2007.

Wikipedia.no; ”Minoritet”

http://no.wikipedia.org/wiki/Minoritet . Lasta ned 1.februar 2010.

Wikipedia.no; ”Majoritet”

http://no.wikipedia.org/wiki/Majoritet. Lasta ned 1.februar 2010.

Advertisement

Responses

  1. – tror starten blir bedre om du forklarer minoritet/majoritet, og heller linker til wikipedia. Når du skriver “når eg søker på” virker du ganske usikker, og leseren får litt feil inntrykk fra starten.

    – Kanskje også kjapt nevne at mediene alltid prøver å skaffe flest mulig lesere/brukere, og at det da er naturlig at de retter seg mot de største massene.

    – nevner bra med kilder, og skriver relevant om temaet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: